EN | CZ | SK

Zelená karta (Green Card)

EB-1 Zelená Karta (Green Card)

Ďalším spôsobom, ako získať zelenú kartu je prostredníctvom zamestnávateľa v USA. EB-1 Green Card kategória prioritných pracovníkov zahŕňa vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorých schopnosti a kvalifikácia spĺňajú imigračné požiadavky. Títo pracovníci sú potrebný pre ich nedostatok na trhu práce v Spojených štátoch, a preto nemusia prechádzať zdĺhavým schvaľovacím procesom. V ostatných prípadoch je získať povolenie od amerického úradu práce. Tieto kategórie zahŕňajú: vedcov, výskumníkov, profesorov a manažérov nadnárodných firiem. Ostatné kategórie zahŕňajú absolventov z rôznych iných oblastí, ktoré podliehajú schváleniu ministerstva práce.

EB-1 imigračné vízum je preferovaná trieda zamestnaneckých víz, ktoré umožňujú trvalý pobyt v USA. Je zameraná na prioritných pracovníkov, ktorí môžu byť pozoruhodným prínosom pre americké spoločnosť. Na rozdiel od iných kategórií zamestnaneckých víz, žiadatelia o EB-1 Green Card nemusia prejsť  procesom pracovného overovania. Táto podkategória zamestnaneckých víz je ďalej rozdelená do nasledujúcich troch podtried:

  • 1. Mimoriadna schopnosť.
  • 2. Výnimoční profesori a výskumní pracovníci.
  • 3. Nadnárodní manažéri alebo riaditelia.

Nasleduje zoznam základných požiadaviek na každú z týchto troch podkategórií. Okrem týchto základných požiadaviek, existuje mnoho ďalších vecí, ktoré musia byť splnené pri žiadaní o EB-1 vízum prisťahovalcov, no tieto body Vám poskytnú podstatné skutočnosti.

1. Mimoriadna schopnosť.

Ide o ľudí, ktorí majú neobyčajné schopnosti v oblasti vedy a techniky, umenia, atletiky, športu, obchodu atď. Ak žiadate o víza tejto kategórie, musíte mať rozsiahlu dokumentáciu na preukázanie stabilnej národnej alebo medzinárodnej popularity. Kandidáti žiadajúci o víza tejto kategórie musia mať definitívnu ponuku práce, pokiaľ plánujú pracovať v rovnakých oblastiach ako sú tie, v ktorých preukázali svoju mimoriadnu schopnosť. Títo žiadatelia môžu predkladať svoje vlastné žiadostí o víza pre zahraničných pracovníkov na základe formuláru I-140 na U.S. Úrade pre americké občianstvo a imigračné služby. Získať legálny pobytový status v USA ako cudzinec nie je ľahkou úlohou, pretože podľa USCIS osobou s mimoriadnou schopnosťou je niekto, kto dosiahol vrchol vo svojom obore.

2. Výnimoční profesori a výskumní pracovníci.

Táto podkategória zahŕňa profesorov a výskumných pracovníkov, ktorí majú medzinárodné uznanie pre svoje akademické úspechy v určitej oblasti. Profesori a výskumníci potrebujú aspoň trojročnú prax v oblasti výučby alebo vykonávania výskumu. Títo žiadatelia musia vstupovať do Spojených štátov so zámerom pokračovať vo výučbe alebo vo svojej práci na podobnej pozícii výskumného pracovníka na vysokej škole alebo v inej inštitúcii vyššieho vzdelania. Žiadosť takéhoto uchádzača musí byť podaná perspektívnym zamestnávateľom s konkrétnou pracovnou ponukou prostredníctvom žiadosti „the Immigrant Petition for Alien Workers“ s formulárom I-140 na U.S. úrad pre americké občianstvo a imigračné služby.

3. Nadnárodní manažéri alebo riaditelia

Manažéri a vedúci pracovníci niektorých spoločností sú tiež spôsobilými žiadateľmi EB-1 imigračného vízum programu. Perspektívni prisťahovalci v rámci tejto kategórie musia byť zamestnaní počas predchádzajúceho trojročného obdobia. A taktiež by mali mať aspoň jeden rok riadiacej alebo manažérskej skúsenosti mimo USA u rovnakej spoločnosti. Rovnako zamestnanec musí prichádzať do USA na manažérsku či riadiacu pozíciu. Žiadosť takéhoto budúceho prisťahovalca musí byť podaná zamestnávateľom a výslovne popisovať jeho pracovnú ponuku.

 EB-5 Zelená karta prostredníctvom investícií

V roku 1993 zaviedla vláda Spojených štátov amerických, Regional Center Program, lepšie známy ako EB-5 prisťahovalecké víza alebo USA prisťahovalcký investorský program, ako spôsob nadobudnutia trvalého pobytu v USA zahraničnými investormi, ktorí investostovali do amerického biznisu.

V prípade, ak minimálne 500,000 dolárov bolo investovaných zahraničnými investormi v oblasti, ktorá vykazovala vysokú mieru nezamestnanosti, alebo  1.000.000 amerických dolárov bolo investovaných do podnikania, ktoré by boli začaté v geograficky schválenej oblasti a ktoré ukázalo potenciál pre vytvorenie minimálne 10 stálych pracovných príležitostí na plný úväzok pre pracovnú silu USA; týmto zahraničným investorom, rovnako ako ich rodinám, by sa zaručoval nárok na poskytnutie dočasných alebo podmienečné zelených kariet na počiatočné obdobie dvoch rokov.

Dočasné alebo podmienené zelené karty sú predmetom investície trvajúcej po dobu dvoch rokov, ako aj následnej realizácii vyššie uvedených pracovných požiadaviek. Splnením týchto podmienok sa investori sa stali oprávnenými pre vydanie trvalých alebo nepodmienené zelených kariet, majúc na mysli EB-5 imigračné vízum alebo Americký prisťahovalecký investorský program. Avšak aj v priebehu počiatočného podmieneného obdobia dvoch rokov, sú držiteľom EB-5 víz dané možnosti plného využívania výhod spojených s ich americkým pobytom, s výnimkou povolenia na prijatie zamestnania, a nakoniec im je umožnené požiadať o občianstvo Spojených štátov amerických.

Potenciálni zahraniční investori však môžu považovať postup podávania žiadostí a prípadné udelenie EB-5 prisťahovaleckých víz za náročný. Aby bolo zaistené, že zahraničný investor, ako aj americké firmy mohli ťažiť z výhod  EB-5 víz alebo US prisťahovaleckého investorského programu, je dôležité dodržiavať všetky aktuálne platné pravidlá.

Výhody EB-5 prisťahovaleckého vízového programu

EB-5 prisťahovalecké vízum alebo USA EB-5 Green Card program pre zahraničných investorov, je možno jedným z najobdivovanejších prisťahovaleckých programov ponúkaných na celom svete, a to najmä vzhľadom k vlastnej flexibilite programu, rovnako ako stále sa zvyšujúcej túžbe zahraničných investorov emigrovať na bezpečnejšie americké trhy. V skutočnosti, USA neukladajú žiadne obmedzenia akéhokoľvek druhu na jazykové zručnosti, obchodné školenia alebo vek žiadateľa, čiže ide o veľmi zjednodušený program. Trvalý rezidenti nie sú nútení fyzicky alebo nepretržite zostať na území USA. Na druhej strane im to umožňuje využívať výhody a pohodlie udržiavania profesijných a obchodných vzťahov s krajinami podľa ich výberu.

Ako je možné získať EB-5 zelenú kartu?

Získať USA zelenú kartu možno vykonaním investície v rozsahu 500.000 dolárov v oblasti “cieľových pracovných miest” v USA alebo $ 1.000.000 novo uvádzaných oblastiach.

Firma v USA. Ak máte záujem o viacej informácií alebo objednaní založenia firmy v USA kliknite tu -> firma v USA.
Dane v USA. Ak máte záujem o viacej informácií o daniach v USA kliknite tu -> dane v USA.

Ak ste schopní vytvoriť aspoň 10 pracovných miest na plný úväzok pre občanov USA, potom sa môže stať držiteľom EB-5 Green Card.

Nielen investor, ale aj jeho alebo jej partner, vrátane ich slobodných deti mladších ako 21 rokov, sú spôsobilými pre získanie EB-5 Green Card.

 Postup podávania žiadosti o EB-5 zelenú kartu

  1. Formulár I-526 alebo „the Immigrant Petition for an Alien Investor“ žiadosť pre zahraničného investora musí byť podaná investorom spolu s potrebnými požiadavkami na U.S. Úrade pre americké občianstvo a imigračné služby alebo USCIS. Akonáhle je návrh schválený, čo zvyčajne trvá 5 až 10 mesiacov, investor, rovnako ako jeho rodina, už môže požiadať o vydanie zelenej karty v USA alebo v americkom veľvyslanectve/konzuláte mimo USA. Pre investorov, ktorí sú už v USA, môžu požiadať o trvalý pobyt na USCIS. Spočiatku je vydanie zelenej karty viazané podmienkami a platné iba po dobu 2 rokov.
  2. Pred vypršaním platnosti Zelenej karty musí investor podať žiadosť o odstránenie podmienok „a Petition by Entrepreneur to Remove Conditions“ alebo formulár I-829 opäť na USCIS. V návrhu musí investor preukázať, že on alebo ona bola schopná investovať požadovanú sumu, a že podnik pôsobí za posledné 2 roky. Po schválení bude investor držiteľom zelenej karty trvale bez akýchkoľvek pripojených podmienok.

 Niektoré kritériá získania trvalej EB-5 zelenej karty

  • Vlastné riadenie. Investor by mal byť hlavným manažérom svojho podnikania. Investor musí byť aktívnym účastníkom pri tvorbe firemnej politiky, alebo jedným z členov predstavenstva. Avšak to sa nevyžaduje pri komanditnej spoločnosti.

Mnohonásobní investori. Schválenie žiadosti investora bude tiež závisieť od počtu investorov prinesených do spoločnosti. Avšak každý investor musí taktiež spĺňať požiadavky uvedené vyššie, a to aj napriek tomu, že nemajú žiadne plány na získanie EB-1 zelenej karty.

Čo ponúkame

Ponúkame profesionálne právne a biznis imigračné služby do USA.

Čítaj viac